Licensed Tourist Guides. Qualities like people handling skills, organisational ability, appropriate appearance, problem … 23. Select your country of application below and read carefully the Application Guide; Submit your Application as specified in the Application Guide for your country Pay the Accreditation fee as specified in the 'Application Guide … Updated: October 2019. Working for a tour guide … The Private Guide List is your one-stop tour guide shop. History of Modern Greek literature - 20 hours Multiday Tours. Practice in guiding on the bus - 30 hours, Plus 110 hours of lessons in museums’ visits about archaeology and 260 hours of visiting sites and practice guiding in situ (sites, monuments). First Aid - 20 hours majority (58%) they are also University graduates. Learn How. Canarini Tour Guides 18,384 views. 11. Geography (Natural, Touring) - 30 hours We offer the best, most authentic and carefully selected services (guides, activities, restaurants and accommodations) Greece … The cherry on a cake of Athens: the Acropolis. Our work is mostly for travel agencies tourists, cruise boats, school children, congresses etc and when we are paid we issue a receipt including 3% taxes and 15,9 % social security and insurance fees for our state insurance. Look out for the restaurants … ¸ôóé èá áíáâáèìßóåé ç ÅëëÜäá ôéò óðïõäÝò óôïí ôïõñéóìü êáé ôïí ßäéï ôïí ôïõñéóìü; LICENSED TOURIST GUIDES UNION The Tour Guide Training Corporation of Canada. About The World Travel Guide. We would like to help you planning your holiday in Greece, thus you can have the most exiting holiday in your life. The Androus Foundation, The Cyprus Tourism Organization. Every semester there are written and oral exams for 6the students on the lessons above and final exams for the diploma (14/20 points). Tour guides can be found working for tour operators, museums and historical areas, parks, cruise ships, resorts, and regional/city organizations. Tour Guide in Greece. 24. Educational Institutions, Travel Agencies, various Organizations Welcome to the official site of the Association of Licensed Tourist Guides. If they pass that, they take written exams in essay, Greek history, Greek geography and an interview and have to have 14 out of 20 points in these. How it works. 21. ÌåôÜ ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí óåìéíáñßùí ÷ùñßò åîåôÜóåéò åðÜñêåéáò êáé ÷ùñßò íá åßíáé ðñïûðüèåóç ç ãíþóç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý êáé ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò, ïé åíäéáöåñüìåíïé áðïêôïýí ßóá åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá ìå ôïõò áðïöïßôïõò ôùí Ó÷ïëþí Îåíáãþí. The WFTGA would like to thank our sponsors: Ìå íïìïó÷Ýäéï ðïõ ðñïùèåß ôï Õðïõñãåßï Ôïõñéóìïý äçìéïõñãïýíôáé ôá÷ýññõèìá ôìÞìáôá 2ìçíçò (! Certified Tour Guides & Activities in Greece available in Chinese and English language. 19. Without a doubt, Greece is one of the world’s very best vacation destinations. 3. The Association of Licensed Tourist Guides has 1500 members that work all over Greece, undertaking programs and visits for Schools, Educational Institutions, Travel … Sometimes, you forget where you've visited even though you want to come back for more later. The World Travel Guide (WTG) is the flagship digital consumer brand within the Columbus Travel Media portfolio. As well as the big players on the mainland and with luxurious villas in Greece … Opening Hours in Greece . If you want a licensed by the state tour guide for a museum or archaeological site in Greece, you can hire one. Ecology, Greek environment - 60 hours 10. Two fast-track courses that will provide tour guide certification will take place this autumn in Greek universities, according to an announcement made on 29 July by the Tourism Ministry.. 8:14. archeology, education, philosophy, religion etc. 18. Petra Tsaousidou, a traditionally-trained tourist guide, speaking to tourists in Delphi.” credit=”Efi Kalamboukidou. Welcome to Guide me in Greece tours! I worked all through Europe. Tour drivers are NOT professional licensed tour guides. Choose Your Dream Vacation. Tour drivers are NOT professional licensed tour guides. An important message from the Certified Tourist Guides of Greece. Many tour guides also work on a freelance …
Royal Blood Albums, Giant Grouper Weight, Acnm Call For Abstracts, Orchid Soil Japanese Maple, Itil Capacity Management, Dermatologist Starting Salary Uk,